Latvijas Komponistu savienība (LKS) ir profesionāla radoša organizācija, dibināta 1944.gadā. LKS mērķi ir: izcila līmeņa Latvijas profesionālā mūzika un mūzikas zinātne, profesionālo komponistu un muzikologu darba augsts prestižs Latvijā un pasaulē, visplašākās iespējas LKS biedriem strādāt radošo darbu kompozīcijā, mūzikas zinātnē un publicistikā.

Patlaban LKS ir 109 biedri un 5 goda biedri. LKS darbu kopš 2005.gada vada komponists Uģis Prauliņš, saskaņā ar statūtiem viņš ir LKS valde. LKS padomes locekļi ir komponisti Indra Riše (padomes vadītāja), Andris Dzenītis, Juris Kulakovs, Ungars Savickis, muzikoloģe Ligita Ašme un etnomuzikologs Valdis Muktupāvels. Revīzijas komisijā ir trīs LKS biedri: komponisti Māris Lasmanis (priekšsēdētājs), Solveiga Selga-Timpere un muzikologs Jānis Kudiņš.

LKS ir vienīgā organizācija Latvijā, kurā apvienojušies profesionālie komponisti un muzikologi un kura aizstāv viņu intereses. LKS sadarbojas ar Latvijas Kultūras ministriju un Latvijas Radošo savienību padomi likumdošanas jomā, kopīgi strādājot pie likuma par mākslinieka statusu un veidojot Latvijas profesionālo mākslinieku reģistru. Kā Latvijas Radošo Savienību Padomes dalīborganizācija LKS iekļāvusies Eiropas Mākslinieku Padomes (European Council of Artists – ECA) sastāvā. Pēc LKS iniciatīvas izveidota Starptautiskās Mūzikas padomes pie UNESCO Latvijas Nacionālā komiteja, kura 2001.gadā uzņemta šīs starptautiskās organizācijas (International Music Council – IMC UNESCO) sastāvā. 2004.gadā LKS kļuva arī par International Society of Contemporary Music – ISCM jeb Starptautiskās Laikmetīgās mūzikas asociācijas biedru.

Rīkojot komponistu autorkoncertus, kompozīciju konkursus un dažādus citus muzikālos sarīkojumus, LKS sadarbojas ar Kultūras ministriju, Rīgas Latviešu biedrību, koncertorganizācijām un mūzikas mācību iestādēm, ar redzamākajiem valsts koriem, orķestriem un mūziķiem. Lai gūtu pasākumiem nepieciešamo finansējumu, LKS iesniedz projektus Kultūras ministrijas, pašvaldības un dažādu fondu projektu konkursos. Piemēram, 1999.gadā LKS kopīgi ar Latvijas Nacionālo operu rīkoja vokālās mūzikas konkursu, 1998.gadā kopīgi ar Radio kori un kamerkori Ave sol – kora darbu konkursu Dziesmu svētku repertuāra vajadzībām. Reizi trijos gados LKS organizē starptautisko Baltijas muzikologu konferenci, kas jau kopš 1968.gada notiek ik rudeni vienā no trim Baltijas valstu galvaspilsētām. Reizi divos gados LKS rīko Starptautiskos jauno komponistu meitarkursus Dundagā.

LKS veic arī dažādas administratīvas funkcijas savu biedru labā: palīdz noformēt pieteikumus projektu konkursiem, izsniedz izziņas, sagatavo atbalsta vēstules un rekomendācijas, informē par iespējām piedalīties dažādos konkursos, festivālos un konferencēs. LKS izvirza savu biedru kandidatūras Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) mūža stipendiju piešķiršanai, kā arī izvirza kandidātus darbam VKKF ekspertu komisijās.

Par LKS biedriem var kļūt profesionāli izglītoti un savā profesijā strādājoši komponisti un muzikologi. Kandidātam jāiesniedz valdei iesniegums par uzņemšanu, CV, darbu saraksts un divu LKS biedru argumentētas ieteikuma vēstules. Iesniegums tiek izskatīts tuvākajā valdes sēdē un lēmums par uzņemšanu tiek apstiprināts biedru sapulcē.