AUGUSTA DOMBROVSKA 8. STARPTAUTISKĀ KONKURSA NOLIKUMS
2014. gada 23.–30 novembris
Rīga, Latvija

Konkursu organizē
Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības struktūrvienība Kultūras pils „Ziemeļblāzma”
sadarbībā ar Augusta Dombrovska mūzikas skolu

 
Vispārīgie noteikumi

1. Augusta Dombrovska 8.starptautisko konkursu (turpmāk – Konkurss) organizē Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības (turpmāk – Apvienība) struktūrvienība Kultūras pils „Ziemeļblāzma” sadarbībā ar Augusta Dombrovska mūzikas skolu.
2. Konkurss notiks 2014. gadā no 23.novembra līdz 30. novembrim Kultūras pilī „Ziemeļblāzma”, Ziemeļblāzmas ielā 36, Rīgā.
3. Konkursa 1. kārta notiks Augusta Dombrovska mūzikas skolā, Rīgā, Ziemeļblāzmas ielā 38.
4. Konkursā var piedalīties vijolnieki, altisti un čellisti, kas dzimuši pēc 1993. gada 23. novembra.
5. Konkursa dalībnieku sniegumu vērtēs starptautiska žūrija.
6. Dalībniekam līdz 2014. gada 15. oktobrim jāiesūta pieteikuma anketa.
7. Nosūtītajā Konkursa programmā jābūt norādītai katra skaņdarba hronometrāžai.
8. Pieteikuma anketas pieejamas Konkursa mājas lapās http://www.music.lv/dombrovskis/ un http://ziemelblazma.riga.lv/lv/konkurss/.
9. Dalībnieku saraksts līdz 20. oktobrim tiks publicēts Konkursa mājas lapās http://www.music.lv/dombrovskis/ un http://ziemelblazma.riga.lv/lv/konkurss/.
10. Konkursa dalības maksa ir 50 euro (iemaksa līdz 2014. gada 15. novembrim).
11. Neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.
12. Ceļa, ēdināšanas un naktsmītnes izdevumus sedz Konkursa dalībnieks vai Konkursa dalībnieka mācību iestāde.
13. Konkursa organizatori nodrošina koncertmeistaru tiem Konkursa dalībniekiem, kas nevar ierasties ar savu koncertmeistaru.
14. Konkursa noteikumu strīdu gadījumā noteicošais ir teksts latviešu valodā.

Konkursa norises kārtība

15. Konkursa dalībnieki sacenšas divās vecuma grupās un trīs specialitātēs (vijole, alts, čells).
15.1. A grupa – dzimuši pēc 1998. gada 23. novembra.
15.2. B grupa – dzimuši laika periodā no 1993. gada 23. novembra līdz 1998. gada 23. novembrim.
15.3. Altisti piedalās vienā vecuma grupā – dzimuši pēc 1993. gada 23. novembra.
16. Konkursa dalībniekiem pirms konkursa jāreģistrējas Konkursa sekretariātā Kultūras pilī „Ziemeļblāzma”. Reģistrēšanās laiks tiks publicēts Konkursa mājas lapā 2014. gada 17. novembrī.
17. Konkurss notiek trijās kārtās.
18. Konkursa programma jāatskaņo no galvas. Šis nosacījums neattiecas uz obligāti atskaņojamo latviešu komponista jaundarbu.
19. Dalībnieku uzstāšanās kārtību nosaka izloze katrai grupai atsevišķi, un šī kārtība tiek saglabāta līdz Konkursa beigām.
20. Ja dalībnieks attaisnojošu iemeslu dēļ nav ieradies uz izlozi, viņa uzstāšanās kārtas numuru izlozē Konkursa organizatori. Par neierašanos jāinformē Konkursa rīkotāji telefoniski vai e-pastā līdz 2014. gada 22. novembra plkst. 17.00.
21. Uz Konkursa otro kārtu tiek izvirzīti ne vairāk kā 7 dalībnieki no katras vecuma grupas, bet uz Konkursa trešo kārtu tiek izvirzīti ne vairāk kā četri dalībnieki no katras vecuma grupas.
22. Konkursa 1. vietu ieguvēji uzstājas laureātu koncertā un ar simfonisko orķestri pilnībā atskaņo 3.kārtā izvēlēto koncertu.
23. Dalībnieku uzstāšanos var nākt klausīties visi interesenti A. Dombrovska mūzikas skolas un kultūras pils „Ziemeļblāzma” telpās. Informācija par norisi pieejama mājas lapās http://www.music.lv/dombrovskis/ un http://ziemelblazma.riga.lv/lv/konkurss/.
24. Ar Konkursa organizētāju rakstisku atļauju var veikt audio un video ierakstus, par kuriem Konkursa dalībnieki nesaņem atlīdzību.
25. Konkursantam pārsniedzot norādīto laika limitu, žūrijai ir tiesības dalībnieka uzstāšanos pārtraukt. Konkursa dalībniekiem jāatskaņo pieteikuma anketā pieteiktos skaņdarbus; ja ir atkāpes no programmas, žūrijai ir tiesības nevērtēt priekšnesumu.
26. Visi žūrijas lēmumi ir galīgi un neapstrīdami.
26.1. Žūrijas sastāvs:
Žūrijas priekšsēdētājs
prof. Juris Karlsons (Latvija) – komponists, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docētājs;
Rūta Paula (Latvija) – muzikoloģe, Latvijas Radio 3 Klasika direktora vietniece un programmu vadītāja;
prof. Andrejs Dogadins (Krievija) – Sanktpēterburgas Filharmoniskā orķestra altu grupas koncertmeistars, Sanktpēterburgas Konservatorijas docētājs;
Daniels Garlickis (Francija) – brīvmākslinieks, Parīzes Augstākās nacionālās mūzikas un dejas konservatorijas absolvents;
prof. Ramons Jaffe (Vācija) – Drēzdenes K.M. Vēbera Mūzikas augstskolas docētājs.

Žūrija

Žūrijas priekšsēdētājs
prof. Juris Karlsons (Latvija) komponists, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docētājs;

Žūrija
Rūta Paula (Latvija)muzikoloģe, Latvijas Radio 3 Klasika direktora vietniece un programmu vadītāja;

prof. Andrejs Dogadins (Krievija) – Sanktpēterburgas Filharmoniskā orķestra altu grupas koncertmeistars, Sanktpēterburgas Konservatorijas docētājs;

Daniels Garlickis (Francija)brīvmākslinieks, Parīzes Augstākās nacionālās mūzikas un dejas konservatorijas absolvents;

prof. Ramons Jaffe (Vācija)Drēzdenes K.M. Vēbera Mūzikas augstskolas docētājs.

Apbalvošana

27. Žūrija apbalvo ar diplomiem un naudas balvām Konkursa laureātus šādos apmēros un kategorijās:
Instr. / Kat.
A
B
Vijole
1.vieta – 600 €
2.vieta – 500 €
3.vieta – 400 €
1.vieta – 800 €
2.vieta – 650 €
3.vieta – 500 €
Čells
1.vieta – 600 €
2.vieta – 500 €
3.vieta – 400 €
1.vieta – 800 €
2.vieta – 650 €
3.vieta – 500 €
Alts
–
1.vieta – 800 €
2.vieta – 650 €
3.vieta – 500 €
28. Žūrijai ir tiesības kādu no vietām un balvām nepiešķirt.
29. Latvijas Komponistu savienība piešķir balvas par labāko 2. kārtā iekļauto obligāti atskaņojamo latviešu komponistu skaņdarbu interpretāciju.
30. Veiksmīgākos Konkursa dalībniekus ar speciālām balvām apbalvo Konkursa organizētāji un citi Konkursa atbalstītāji.

Pieteikuma kārtība

31. Pieteikumi ir jāiesūta līdz 2014. gada 15. oktobrim (pasta zīmogs) uz šādu adresi:
„Augusta Dombrovska 8. starptautiskais konkurss”,
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Kultūras pils „Ziemeļblāzma”
Pasta adrese: Ziemeļblāzmas ielā 36, Rīgā, LV-1015, Latvija

32. Pieteikumā nepieciešams pievienot šādus dokumentus un materiālus:
32.1. anketa ar programmas pieteikumu (aizpildīta drukātiem burtiem [Pielikums Nr.1]);
32.2. dzimšanas apliecības, pases vai personas apliecības kopija;
32.3. konkursanta īsa biogrāfija – CV (datordrukā);
32.4. 2 fotogrāfijas (3x 4 cm).

33. Dalības maksa jāiemaksā līdz 2014. gada 15. novembrim uz šādiem rekvizītiem:
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība
K.Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010
Reģ. Nr. 90000013606
PVN Reģ. Nr. LV90000013606
Konta Nr. LV53NDEA0021000016150
Ar norādi: „Dalībnieka uzvārds, dalības maksa A. Dombrovska konkursam”.

Augusta Dombrovska 8. starptautiskā konkursa norise

Svētdiena, 23.11.2014.
19:00 reģistrācija, uzstāšanās kārtības izloze un Konkursa atklāšana (Kultūras pilī „Ziemeļblāzma”):
Vijoles specialitātei - A, B grupa
Čella specialitātei - A, B grupa
Alta specialitātei

24.11.2014.–26.11.2014. (A. Dombrovska mūzikas skolā)
Konkursa 1. kārta visām specialitātēm

26.11.2014. un 27.11.2014. (Kultūras pilī „Ziemeļblāzma”)
Konkursa 2. kārta visām specialitātēm

28.11.2014. (Kultūras pilī „Ziemeļblāzma”)
Konkursa 3. kārta visām specialitātēm

29.11.2014. (Kultūras pilī „Ziemeļblāzma” un Latvijas Radio studijā)
09:00-14:00 Latviešu komponistu skaņdarbu veiksmīgāko interpretāciju ieraksts Latvijas Radio
16:00-21:00 konkursa laureātu mēģinājumi ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri k/p „Ziemeļblāzma” Lielajā zālē

30.11.2014. (Kultūras pilī „Ziemeļblāzma”)
10:00-13:00 konkursa laureātu mēģinājumi ar Latvijas Nacionālo Simfonisko orķestri k/p „Ziemeļblāzma” Lielajā zālē
16:00 Augusta Dombrovska 8. Starptautiskā konkursa Laureātu koncerts un apbalvošanas ceremonija k/p „Ziemeļblāzma” Lielajā zālē

Norises laiki var tikt mainīti līdz atlases rezultātu paziņošanai.

V. A. Dombrovska 8. starptautiskā konkursa programma vijolniekiem

A grupa

1. kārta
1. Baroka laikmeta sonātes divas daļas.
2. Skaņdarbs, kas sacerēts pēc 1950. gada.
3. Virtuozs skaņdarbs.
(Kopējais programmas atskaņošanas laiks līdz 20 minūtēm.)

2. kārta
1. Lielas formas skaņdarbs (koncerta 1. vai 2. un 3. daļa; variācijas; fantāzija) (hronometrāža līdz 15 minūtēm).
2. Anastasija Kadiša „Serpent”*.
(Kopējais programmas atskaņošanas laiks līdz 20 minūtēm.)

3. kārta
J. Haidns Koncerts vijolei C dur Hob. Vlla:1 vai V. A. Mocarts Koncerts vijolei Nr. 2 K211 D dur (kadences var izvēlēties brīvi).

B grupa

1. kārta
.1. J. S. Bahs 3. un 4. daļa no sonātes vijolei solo g moll (BWV 1001) vai a moll (BWV 1003), vai C dur (BWV 1005).
2. Skaņdarbs, kas sacerēts pēc 1950. gada.
3. Virtuozs skaņdarbs.
(Kopējais programmas atskaņošanas laiks līdz 20 minūtēm.)

2. kārta
1. Lielas formas skaņdarbs (koncerta 1. vai 2. un 3. daļa; variācijas; fantāzija) (hronometrāža līdz 15 minūtēm).
2. Evija Vecumniece „...lūgt...”*
(Kopējais programmas atskaņošanas laiks līdz 20 minūtēm.)

3. kārta
F. Mendelsons Koncerts vijolei mi-min, op. 64 vai H. Veņavskis Koncerts vijolei Nr.2 op. 22.

A. Dombrovska 8. starptautiskā konkursa programma altistiem

1. kārta
1. M. Rēgers divas kontrastējošas daļas no svītām altam solo.
2. Skaņdarbs, kas sacerēts pēc 1950. gada.
3. Pēc izvēles viens no minētajiem skaņdarbiem:
4. R. Šūmanis Adagio un Allegro;
5. K. M. Vēbers Andante e Rondo Ungarese;
6. Dž. Enesku Koncertskaņdarbs;
7. D. Mijo Četri portreti.
(Kopējais programmas atskaņošanas laiks līdz 20 minūtēm.)

2. kārta
1. Lielas formas skaņdarbs (koncerta 1. vai 2. un 3. daļa [G.F. Telemana koncertam 1. un 2. vai 3. un 4. daļas]; variācijas; fantāzija; baroka laikmeta sonāte).
(Atskaņojuma laiks līdz 15 minūtēm.)
2. Dace Aperāne „Burvības” altam un klavierēm*
(Kopējais programmas atskaņošanas laiks līdz 20 minūtēm.)

3. kārta
F.A. Hofmeisters Koncerts altam ar orķestri D dur vai V. Voltons (W.Walton) Koncerts altam ar orķestri.

A. Dombrovska 8. starptautiskā konkursa programma čellistiem

A grupa

1. kārta
1. Baroka laikmeta sonātes divas daļas.
2. Skaņdarbs, kas sacerēts pēc 1950. gada.
3. Virtuozs skaņdarbs.
(Kopējais programmas atskaņošanas laiks līdz 20 minūtēm.)

2. kārta
1. Lielas formas skaņdarbs (koncerta 1. vai 2. un 3. daļa; variācijas; fantāzija) (hronometrāža līdz 15 minūtēm).
2. Sabīne Ķezbere „Īsais stāsts”*
(Kopējais programmas atskaņošanas laiks līdz 20 minūtēm.)

3. kārta
J. K. Bahs Koncerts c moll vai L. Bokerini B-dur koncerts, vai J. Ivanova koncerts.

B grupa

1. kārta

1. J. S. Bahs divas daļas no I-VI svītas pēc izvēles.
2. Skaņdarbs, kas sacerēts pēc 1950. gada.
3. Virtuozs skaņdarbs.
(Kopējais programmas atskaņošanas laiks līdz 20 minūtēm.)

2. kārta
1. Lielas formas skaņdarbs (koncerta 1. vai 2. un 3. daļa; variācijas; fantāzija) (hronometrāža līdz 15 minūtēm).
2. Platons Buravickis „Slīdēšana”*
(Kopējais programmas atskaņošanas laiks līdz 20 minūtēm.)

3. kārta
J. Haidns Koncerts C dur vai K. Sen – Sanss Koncerts a moll vai P. Čaikovskis Variācijas par Rokoko tēmu.

* Darbi rakstīti speciāli A. Dombrovska 7. starptautiskajam konkursam

Nošu materiāli pieejami Konkursa mājas lapās:
http://www.music.lv/dombrovskis/ un
http://ziemelblazma.riga.lv/lv/konkurss/.

Konkursa repertuāra jaundarbu notis:

Nošu materiāli lejuplādējami šeit:

vijole / A grupa / Anastasija Kadiša "Serpent"

vijole/A grupa /Anastasija Kadiša "Serpent" (notācijas paskaidrojumi)

vijole/ B grupa/ Evija Vecumniece "...lūgt..."

vijole/ B grupa/ Evija Vecumniece "...lūgt..." (ar pavadījumu)

vijole/ B grupa /Evija Vecumniece "...lūgt..." (apraksts)

alts/Dace Aperāne "Burvības" altam un klavierēm

alts /Dace Aperāne "Burvības" altam un klavierēm (ar pavadījumu)

čells /A grupa /Sabīne Ķezbere "Īsais stāsts"

čells /B grupa /Platons Buravickis "Slīdēšana"

čells /B grupa /Platons Buravickis "Slīdēšana" (ar pavadījumu)

Informācija un pieteikumi:

Augusta Dombrovska 8. starptautiskais konkurss
Ziemeļblāzmas ielā 36, Rīgā, LV-1015
Mājas lapas: http://www.music.lv/dombrovskis/ un http://ziemelblazma.riga.lv/lv/konkurss/

Konkursa koordinatore:
Edīte Barinska
Mob. tālr.: +371 28846000
e-pasts: edite.barinska@riga.lv

Konkursa mākslinieciskie direktori:
Diana Ozoliņa, mob. tālr.: +371 29720319; e-pasts: dianaozolina@yahoo.com
Sandis Šteinbergs, mob. tālr.: +371 29460226; e-pasts: sandis_steinbergs@inbox.lv
Arigo Štrāls, mob. tālr.: +371 26525122; e-pasts: arigostr@gmail.com


Pieteikuma anketa :

MS Word formātā